2.4.1. De Heilige Geest

Wat zijn de gevolgen van de Heilige Geest in ons; wat brengt dat met zich mee?

Dat zie je als je weet Wie Hij is. Dus als je ziet wie Hij is, zie je ook wat Hij in die hoedanigheid doet. Kijk maar:

Wie is de Heilige Geest?
 1. Hij is God en Persoon. De levendmakende kracht die van de Vader en de Zoon uitgaat. Door Wie alle dingen adem en leven hebben. Joh.6:63; Rom.8:11; 1Kor.15:45
 2. Hij is de Belofte van de Vader aan de Zoon. Toen de Vader deze Belofte aan de Zoon nakwam, gaf de Zoon deze direct door aan zijn Lichaam, de gemeente. Hand.2:1, 33, 39; Luk.24:49; Han.1:4; Gal.3:14; Efe.1:13
 3. Hij is het Onderpand van de erfenis (Namelijk het eeuwige volmaakte leven bij Hem) van de kinderen van God, als zegel (teken) van het nieuwe verbond dat God sluit met hen die in Christus geloven, 2 Kor.1:22, 5:5; Ef.1:14, 4:30; Joh.14:17, 16:13,
 4. Hij is de Helper van de burgers van het Koninkrijk van God, en als zodanig Schenker van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, Rom.14:17,
 5. Hij is de Overtuiger van de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh.16:8-9.
 6. Hij is de door Jezus genoemde en beloofde (Joh.14+16) Trooster, Geest van de waarheid, degene die:
 • ons in herinnering brengt wat Jezus zijn discipelen had gezegd, 14:26
 • alles uit Jezus neemt en dat aan ons verkondigt, 16:14
 • ons de weg wijst tot de volle waarheid, 16:13
 • ons in alles zal onderwijzen, 14:26
 • in eeuwigheid bij ons blijft, 14:16

Zo zie je dus ook wat Hij geeft als Hij in je woont.  Hij geeft jou:

 1. Leven;
 2. het bewijs dat God zijn belofte nakomt;
 3. zekerheid dat God een verbond met je gesloten heeft om jou eeuwig leven te geven;
 4. vrede, blijdschap en rechtvaardigheid;
 5. het inzicht dat je zondig bent en onder het oordeel ligt; dus dat je de gerechtigheid van Jezus nodig hebt;
 6. inzicht in wat de waarheid is en alles wat Jezus aan ons leert;
 7. de troost en zekerheid dat Hij altijd bij je blijft, wat je ook doet.

Maar er zijn nog meer gevolgen van Zijn inwoning in jou.

Wat geeft de Heilige Geest nog meer?
 1. Vrucht.
 2. Leiding.
 3. Zijn Naam.
 4. Geestelijke gaven.

’t Is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar wat een geweldige en onuitputtelijke krachtbron hebben wij met de Heilige Geest ontvangen. En God wil ons die echt geven. Jezus zegt: ”Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen goede dingen te geven. Hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!”

Zie daarvoor de volgende pagina’s waar gaan kijken naar de gevolgen van de heilige Geest.

In een apart artikel gaan we in op het de Heilige Geest bedroeven.

Plaats een reactie