5.4.2. Diakenen

De teksten die gaan over oudsteschap laten duidelijk zien dat oudsteschap bedoeld is voor de oudere mannen in de gemeente.  Geldt dat ook voor diakenen?

Nee, voor diakenen ligt dat anders. Zie de tekst: 1Tim.3:8-13. Hier is sprake van aanwijzingen ook voor vrouwen in het stuk dat gaat over de eisen voor diakenen, vers 11. Ook Rom.16:1 heeft het over de diakones Phebe.

Het gaat hier over de specifieke taak van diaken voor vrouwen.

Wanneer hier slechts “de vrouw van . . .”  zou zijn bedoeld, dus van de mannelijke diakenen, dan is het buitengewoon vreemd dat dit niet ook gezegd wordt tegen de vrouwen van oudsten.

Natuurlijk is het zo dat er in die tijd nog geen officiële raden van oudsten of diakenen waren, zoals wij die nu kennen. Maar de oudere mannen functioneerden wel als zodanig. In de lijn van ontvangen bedieningen, ook door vrouwen, is hier zeker sprake van vrouwen die als zodanig functioneerden.

De oorspronkelijke betekenis

Dit wordt extra duidelijk als we zien dat het Griekse woord voor bediening diakonion is. Hiervan is ons woord diaken afgeleid!

Diakenschap is dan ook geen gezaghebbend ambt in de gemeente; letterlijk betekent het: dienen. Het is een dienende taak.

1Tim.3:13 Zij die hun diakenschap goed verrichten, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus.

Wat een prachtige tekst, in een woord: dienaarschap geeft vrijmoedigheid. Man of vrouw.

Let er ook op dat in het woord diakonos niet zit dat het over ouderen gaat! (Presbuteros betekent oudere man, maar diakonos betekent niet oudere dienaar)

Ook dat is weer begrijpelijk als we zien dat er een nauwe connectie is tussen een ontvangen bediening van de Heilige Geest  (uitgestort op alle vlees, jong en oud, man en vrouw) en het vervullen van dienende taken in de gemeente. Hetzelfde grondwoord wordt hiervoor gebruikt. Diakenschap staat derhalve open voor elk gemeentelid, ook voor jongeren en vrouwen, die voldoen aan de eisen die de Bijbel stelt en vol zijn van de Heilige Geest.

Op de volgende pagina gaan we kijken hoe Jezus omging met vrouwen.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave