6.10 Echtscheiding en de Bijbel

Echtscheiding en de Bijbel
Inleiding

Geen onderwerp in de kerkelijke wereld dat zo tweedracht geeft als echtscheiding en de Bijbel. Meningen komen niet of nauwelijks bij elkaar. Het is altijd omgeven door emotie. Waar komt dat vandaan?

Het zal veel te maken hebben met het feit dat echtscheiding als oplossing voor huwelijksproblemen een uiting is van de enorme secularisatie. Het geen rekening met God willen houden. Scheiden als een normaal gegeven willen zien wanneer ‘we op elkaar zijn uitgekeken’. De lichtzinnigheid die hieruit spreekt is flagrant in strijd met zoals God over het huwelijk spreekt.

God haat het wanneer huwelijkspartners elkaar om allerlei redenen verlaten of wegzenden.

Scheiden is niet een van de oplossingen

Scheiden en hertrouwen gaat ook de gemeente van God niet voorbij. En als er sprake is van dezelfde houding dat scheiden tot de mogelijkheden behoort wanneer ‘het niet meer gaat’, dan is de sterk afkeurende houding begrijpelijk en ook noodzakelijk. God is hier duidelijk over dat Hij het huwelijk heeft ingesteld opdat man en vrouw een zouden zijn en dat scheide de mens niet.

Jezus zegt in Joh.14:15: Als je Mij liefhebt, dan bewaar je mijn geboden. Het leven naar de geboden van God, koppelt Jezus zondermeer aan het feit of je Hem liefhebt, ja of nee.

En een van de dingen die Jezus zonneklaar stelt, is dat wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. Waarom, omdat in de samensmelting van man en vrouw het beeld van God zichtbaar wordt(1).
Op de vraag van Adam het vrouwelijke deel uit de mens te nemen werd al direct de geestelijke eenheid van de mens verbroken. Er stonden er nu twee, waarop God direct zei, wees één vlees met elkaar.

Je ziet dus dat huwelijkse trouw verder gaat dan “alleen maar” één van de 10 geboden naleven. Het gaat over het wezenskenmerk van zoals God de mens heeft geschapen naar Zijn beeld. Niet voor niets neemt God het huwelijk ook als voorbeeld voor de relatie die Hij heeft met zijn volk Israël en de relatie van Jezus met zijn Lichaam, de gemeente.

Waar hebben we het over?

We gaan in dit artikel niet spreken over mensen die er eigen normen op na houden. Die de geboden van God niet in acht willen nemen. Daar past zeker een vermaan tot hun behoud; een uitleg waarom God zijn geboden heeft gegeven.

We willen het hebben over bijbelgetrouwe gelovigen die echtscheiding haten en niet als een oplossing voor hun problemen zien, maar bij de brokstukken van hun huwelijk staan en niet meer verder kunnen. Die geen vermaan, maar pastorale ondersteuning en vertroosting nodig hebben. Een broederlijk omzien naar.

Naar de volgende pagina: echtbreuk is niet het zelfde als echtscheiding.


Noten:

(1) Kunnen singles het beeld van God niet weerspiegelen? De mens is mannelijk en vrouwelijk geschapen naar het beeld van God. Dus er zit zeker een mate van gebrokenheid in het alleen gaan. Veel alleen gaande zullen dat ook zo ervaren. En zij die bewust voor alleen gaan kiezen, worden door Paulus daartoe aangemoedigd, omdat zij zich beter aan de zaak van de Heer kunnen wijden. Jezus spreekt in die zin als Hij zegt : er zijn er die zich ter wille van het Koninkrijk hebben “gesneden”.

Plaats een reactie