2.4.5.2. Liefdesgaven

De gaven die de Geest geeft zijn liefdesgaven van God. Het zijn Zijn cadeautjes voor Zijn kinderen.

Paulus begint dan te zeggen, voordat hij de gaven opsomt, dat “ aan iedere gelovige het wordt gegeven de Geest zichtbaar te maken tot nut van iedereen.” 
En dan zegt hij:

 1. enerzijds krijgt de een door de Geest een woord van wijsheid, 
 2. aan gene een woord van kennis door dezelfde Geest,
 3. aan de een ontvangt door de Geest geloof/vertrouwen,
 4. aan de ander de liefdesgaven van genezingen,
 5. aan de ander weer werkingen van krachten,
 6. aan weer een ander profetie,
 7. aan weer een ander onderscheiding / beoordelen van geesten,
 8. aan weer een ander soorten van tongen,
 9. aan weer een ander het  uitleggen van tongen.”

Met deze gaven maakt de Heilige Geest zich dus zichtbaar! Hij uit zich daarmee door mensen heen. Hij is het; het zijn Zijn gaven / uitingen.

Door elke gelovige maakt Hij zich weer op een andere manier zichtbaar, omdat Hij die gaven in verscheidenheid uitdeelt aan ieder afzonderlijk zoals Hij het wil, 1Kor.12:11. En in vers 29 en 30 voegt hij daar nog aan toe dat niet iedereen alle gaven heeft, ook niet de tongentaal. Maar je mag wel naar elke gave streven. Als je heel graag een bepaalde gave wilt, dan kun je daarom vragen en God geeft die gave dan ook, Luk.11:13.1

-0-0-0-0-0-

Zijn er alleen deze negen liefdesgaven?

Door deze opsomming van 9 gaven, lijkt dat limitatief. Toch zien we even verder in de verzen 28-30 dat hij, in een grotere opsomming van bedieningen en gaven, nog twee extra liefdesgaven noemt, namelijk verschillende vormen van:

 1. hulpverlening,
 2. besturen (zoals een stuurman naast de kapitein/schipper een schip of een piloot een vliegtuig. Let erop dat het hier niet geduid als functie/ambt of bediening, maar als gave!).

In Romeinen 12:6-8 (ook van Paulus) noemt hij nog meer liefdesgaven, die hij daar koppelt aan een bediening:

 1. dienen,                                   bij een bediening, 
 2. onderwijzen,                          bij het onderwijzen,
 3. vertroosten / aanmoedigen bij het vertroosten en aanmoedigen,
 4. oprechtheid / mildheid        bij het geven en uitdelen,
 5. ijver / toewijding,                 bij het voorop gaan in zorg en beschermen,
 6. blijmoedigheid,                   bij het barmhartig zijn, het zich ontfermen.

We zien dus dat Paulus totaal 17 liefdesgaven noemt. Door de wijze waarop hij er over spreekt lijkt dat zeker geen limitatieve opsomming. In alles waar we mee bezig zijn kan God een daarbij nodige bijzondere liefdesgave geven.

Naar de volgende pagina waar de bedieningen worden behandeld.


Noten:
 1. Tongentaal. Er zijn nog al wat wedergeboren christenen die wel het verlangen naar de tongentaal hebben, maar die niet hebben. Ze hebben er wel om gebeden, maar voelen niet of snappen niet hoe je dan in tongen spreekt.
  Het is echter net als bij profeteren: God kan een woord in je hart leggen, maar als jij je mond niet opent en begint te spreken dan kan God dat woord niet uiten door jou heen.
  Zo is het ook met de tongentaal. Richt je niet op het voortbrengen van klanken, maar op het verheerlijken van God, 1Kor.14:2, waarbij je je mond opendoet en geluid voortbrengt. Hoe meer je je richt op het verheerlijken van God en klanken maakt, hoe makkelijker de Heilige Geest van jouw klanken gebruik kan maken. En vergeet niet: daardoor kan Hij jou gaan opbouwen, 1Kor.14:4.
  Overigens lijkt deze gave dus niet tot welzijn van allen, maar voor iemand zelf. Dat is dan in tegenspraak met dat alle gaven tot welzijn van de anderen gegeven zijn. Bedenk echter dat wie in tongen spreekt door de Heilige Geest versterkt en opgebouwd wordt. Een dergelijk door de Heilige Geest opgebouwd persoon kan daarmee juist een extra steun voor anderen zijn en hun geloof versterken.
  Je kunt, gesterkt en opgebouwd, je bediening beter vervullen; er meer voor de ander zijn, tot zijn of haar welzijn. ↩︎

Plaats een reactie