2.4.5.5. Is er rangorde in de uitingen van de Geest?

Is er rangorde in de uitingen van de Geest? Is er onderscheid in de vorm hoe de Heilige Geest zich door ons heen uit? Ja! De volgorde is:

 1. Liefde, als vrucht van de Geest, het wandelen in de Geest, 1Kor.12:31b;
 2. liefdesgaven van de Geest, Rom.12:6;
 3. bedieningen van de Heer, Rom.6:7b-8;
 4. wonderwerkende krachten van God
 5. ambten en taken in de gemeente.

Nu zegt Paulus in 1 Kor.12:28 dat God aanstelt:

 1. ten eerste apostelen
 2. ten tweede profeten
 3. ten derde leraars
 4. daarna krachten
 5. vervolgens de liefdesgaven  van genezingen, hulpbetoon , besturingen en soorten van tongen.

Daaruit kun je afleiden dat het een volgorde van belangrijkheid aangeeft. En dan staan de bedieningen boven de krachten en de liefdesgaven. Toch heb ik ervoor gekozen om de liefdesgaven eerder te noemen en wel om de volgende reden.

In de eerste plaats duidt het woordje “vervolgens”, ειτα,  niet  een noodzakelijke chronologie aan, maar introduceert het een volgend element in een opsomming.
Maar belangrijker is dat we eerder hebben gezien in Romeinen 12:7-8 dat een bediening slechts goed uitgeoefend kan worden als deze gepaard gaat met een daarvoor belangrijke gave. Ook in 1Kor.14:29-32 zie je dat de bediening van profeet dient te zwijgen wanneer een ander een openbaring krijgt, (dus vanuit een gave), omdat de profeet onderworpen is aan de geest van de profeet.

Dus ja, de bedieningen hebben een hogere geestelijke autoriteit, maar alleen als zij vanuit een gave wordt uitgeoefend. Je kunt wel de bediening van apostel hebben, maar als daarbij de gave van bijvoorbeeld besturing ontbreekt, zal de autoriteit ook ontbreken. Dus een liefdesgave is voorwaardelijk voor het uitoefenen van een bediening. Vandaar dat ik deze toch eerst noem.

De vraag rijst natuurlijk of iemand überhaupt een bediening kan hebben als hij geen liefdesgaven heeft. Het antwoord is eenvoudig ‘nee’. Zie voor een nadere uitwerking hiervan het artikel over de bedieningen.

 • Hoe kan iemand apostel zijn als hij geen liefde voor mensen heeft. (Het is vaak ontroerend te lezen hoeveel de apostel Paulus van de mensen hield)
 • Hoe kan iemand profeet zijn als hij niet de gave van profetie heeft.
 • Hoe kan iemand voor de gemeente zorgen en haar beschermen als hij niet de gave van ijver en toewijding heeft?
 • Hoe kan iemand willekeurig welke bediening dan ook uitoefenen zonder dat hij de gave van het dienen heeft? Rom.12:7-8.

Ambten en taken zijn geen uiting van de Heilige Geest. Het zijn geen liefdesgaven van de Geest. Het zijn geen lifetime aanstellingen van Jezus in een bediening. Ook zijn het geen door God gewerkte krachten. 
!!! Het is een gruwelijke misvatting dat het ambt boven de bediening zou staan !!!

Laten we naar het viervoudige fundament van de gemeente kijken:

 1. eerst Jezus Christus, 1Kor.3:11; Ef.2:20; Kol.2:7,
 2. dan het geloof, 2Tim.2:19; Kol.1:23; Ef.3:17; Heb.6:1,
 3. dan de liefde, Ef.3:17,
 4. ten slotte apostelen en profeten, Ef.2:20; Hebr.6:1.

Ambten en taken zijn dus ook geen fundament van de gemeente. Het is het residu van eeuwen hiërarchisch denken, waarbij Bijbelteksten worden misbruikt om het ambt van oudste als een regeerambt te zien. De Bijbel kent het instituut van kerkenraad of oudsten helemaal niet.

Het is zo contrair aan wat de Bijbel zegt: dient elkaar, rust elkaar toe tot dienstbetoon. Het is een valse leugen als dan gezegd wordt: ja maar wij dienen de gemeente door leiderschap. Dat is niet dienen. Dat is nog steeds heersen waar Petrus ernstig voor waarschuwt.

Het gezag van oudsten ligt niet in het feit dat zij oudsten zijn, maar wanneer zij vanuit hun bediening spreken. Dan zal de gemeente de Heilige Geest herkennen en het gesprokene erkennen. Denk aan Jakobus.

Het is een omgekeerde piramide: oudsten nemen geen beslissingen, maar zorgen dat de gemeente de juiste beslissingen neemt.

Hoe groter het vlak naar de hemel, hoe meer God door de gemeente kan werken. Open, zodat iedereen het kan zien.

Nieuwsgierig naar wat de rol van het ambt, van oudsten, dan wel is? En hoe een gemeente dan überhaupt functioneert?

Zie hiervoor de artikelenserie over de gemeente en leiderschap.

Naar de volgende pagina waar we kijken naar de uitdrukking de Heilige Geest bedroeven.

Plaats een reactie