Toledot: de Goddelijke impuls

Betekenis
Toledot: de Goddelijke impuls

Toledot betekent ‘verwekking’ of ‘het voortgebrachte’. Het is afgeleid van jalad dat betekent: verwekken door de vader en ook baren door de moeder. Dus het beschrijft het gezamenlijk voortbrengen.

In Genesis 2:4 is het vertaald met de ‘geschiedenis’ van de hemelen en de aarde. Op de andere plaatsen is het vertaald met ‘geslachtsregister’ of ‘afstammelingen” van . . .  bijv. Noach.

Toch zie je dat direct daarop  het grondwoord van toledot volgt, namelijk  jalad dat met ‘verwekken’ is vertaald. Voorbeeld: Genesis 6:9-10,   Dit zijn de afstammelingen (toledot)van Noach . . . . . . . Noach verwekte (jalad) drie zonen.

Het woord ‘geschiedenis’ voldoet sowieso niet omdat het nooit over de geschiedenis van het genoemde gaat, maar om het vervolg van het genoemde.

De woord ‘geslachtsregister’ is een parafraserende interpreterende vertaling, omdat in de meeste gevallen een opsomming volgt van de nakomelingen.

De woorden ‘afstammelingen’ of ‘nakomelingen’ lijken te passen, maar kunnen niet gebruikt worden bij ‘de hemelen en de aarde’.

Wanneer we gewoon blijven bij de meest directe betekenis van jalad en toledot, namelijk het ‘voortgebrachte’, dan is dat wel op alle plaatsen toepasbaar. In combinatie met de tweede naamval die er op volgt zou dan gezegd kunnen worden: de toledot is het resultaat waarbij de tweede naamval de oorsprong aanduidt.

Dus in Genesis 2:4 komt dan te staan: Dit gaat er verder gebeuren met de hemel en de aarde toen zij geschapen waren.

En dat past ook heel goed bij de andere teksten die een persoon na de tweede naamval laten volgen. Bijvoorbeeld: Dit gaat er verder gebeuren met Noach . . . . . .  Noach verwekte enz. enz.

De toledot momenten worden daardoor steeds een nieuw begin.

Tweemaal twaalf

Er zijn in Genesis twaalf momenten waarop sprake is van een Toledot. Ook in Exodus, die in Numeri wordt herhaald, zijn twaalf Toledots. Steeds gevolgd door een tweede naamval. Dus: de Toledot van . . . . en dan volgt een persoon, behalve in Genesis 2:4, dan volgt: van de hemelen en de aarde.

God begon opnieuw met, gaf een Goddelijke impuls aan:

 1. de hemel en de aarde, 2:4
 2. Adam, 5:1
 3. Noach, 6:9
 4. de zonen van Noach, 10:1, 32
 5. Sem, 11:10
 6. Terach, 11:27
 7. Ismael, 25:12
 8. de zonen van Ismael, 25:13
 9. Izak, 25:19
 10. Ezau, 36:1
 11. de zonen van Ezau, 36:9
 12. Jakob, 37:2

In Exodus 28:10, zien we  dat God ook een Goddelijke impuls, een nieuw begin gaf aan de 12 aartsvaders, de zonen van Jakob, met andere woorden, met het volk Israel. In Numeri 1 zien we dat daar het volk niet zomaar geteld wordt, maar deze toledot herhaald wordt naar de 12 stammen.

En zo geeft God zijn uitverkoren volk een krachtige impuls waarmee Hij zelf toewerkt naar de komst van de Messias en de vervulling van zijn belofte.

Levi

In Numeri ontbreekt Levi, maar worden in plaats van Jozef, zijn twee zonen Manasse en Efraïm genoemd, waardoor het toch op twaalf stammen uitkomt.

De toledot van Levi staat in Exodus 6:16 en 19. Levi neemt als priesterstam een aparte en bijzondere plaats in en heeft ver voor de andere stammen al de Goddelijke impuls gekregen tot toerusting voor de gehele offer- en eredienst aan God. Dit ook mede omdat God Levi zich als eigendom had genomen in plaats van alle eerstgeborenen. Je zou ook kunnen zeggen de priesters van Israël namen de plaats in van alle eerstgeborenen van Israël. Waarom waren alle eerstgeborenen het eigendom van God? Omdat toen God alle eerstgeborenen van Egypte doodde, Hij alle eerstgeborenen van Israël had geheiligd, apart gezet, zodat zij niet zouden sterven, Numeri 3:11-13.

Jezus

Twee maal twaalf Toledots. Gods eenheid en volheid (getal 3) verbonden met de schepping en de mensheid (getal 4). En dat dit tweemaal voorkomt duidt extra op de verbinding en relatie. God heeft zich zeer krachtig verbonden met zijn schepping en de mens.

Het getal 12 zelf wijst op het koninklijke priesterschap van het volk Israël.

Maar er is nog een Toledot en die staat in Mattheus 1:1 waar de Griekse woorden staan: bilbios geneseos. Letterlijk: boek van geboorten. Dit is een Oud-testamentische uitdrukking die vergelijkbaar is met het Hebreeuwse woord:  Toledot.

En dan staat er dus: De Toledot van Jezus Christus. Met Christus gaf God zijn meest krachtige en laatste Goddelijke impuls tot redding van de schepping en de mens.

Wij

Hoe is het met onze toledot? Mag God ook in ons leven met een Goddelijke impuls opnieuw beginnen?

-0-0-0-0-0-

Plaats een reactie

Inhoudsopgave