3.5. Het 1000-jarig rijk

Wat is er veel over het 1000-jarig rijk gezegd en wat is er een verschil van uitleg. Wat zegt de Bijbel wel duidelijk?

Hoe lang is het 1000-jarig rijk?

Echt 1000 jaar of een erg lange periode. Ook hier gaan we weer kijken hoe de Bijbel elders het getal 1000 gebruikt. De Bijbel gebruikt het getal letterlijk als het gaat om aantallen. Dus bijvoorbeeld: “Oversten over 1000”.

Maar bij een tijdsaanduiding wordt het figuurlijk gebruikt om een zeer lange tijd aan te duiden. Zie  de Psalmen 84:11; 90:4; 105:8.  Ook in Deuteronomium 7:9 en 1Kron.16:15 gaat het om een tijdsaanduiding wanneer daar over duizend geslachten wordt gesproken omdat het de trouw van God aanduidt.1

Ook hier in Openbaring gaat het om een tijdaanduiding en niet om aantallen.
En derhalve, analoog aan het het gebruik in overige Bijbelteksten, om een niet-specifieke erg lange periode.

Waar is het 1000-jarig rijk??

Er wordt over 1000 jaar gesproken waarin satan gebonden is. Verder dat de zielen van de om Christus wil gestorven mensen weer levend zijn en met Christus heersen die duizend jaar, Openbaring 20:4. Dat levend worden voor die duizend jaar is de eerste opstanding, Openbaring 20:5-6.
Let dus op: het gaat alleen over gelovigen die gestorven zijn en in dat rijk weer levend worden. Er wordt dus niet gesproken over gelovigen die op dat moment op aarde leven!

De Bijbel zegt niet letterlijk dat er een rijk is, maar er wordt als koningen geregeerd met Christus die 1000 jaar.

De overige doden zullen dood blijven die 1000 jaar, Openbaring 20:5. Als de 1000 jaar voorbij zijn, zullen zij ook weer levend worden. Zij hebben dus geen deel aan de eerste opstanding, Openbaring 20:5 + 12-15.

Als je deel had aan de eerste opstanding zal de tweede dood geen macht over je hebben, Openbaring 20:6.2

Al deze gegevens en uitspraken kunnen niet op aarde. Er wordt hier ook niet over een wederkomst van Jezus op aarde gesproken. Het is  een hemels perspectief waar Jezus is. Dat is dus niet hier op aarde!!!!

Gestorven of dood?

Als je als gelovige in Christus sterft, wordt je levend in die duizend jaar. Als je als niet gelovige sterft, ga je dood en blijf je dat die duizend jaar.

Die duizend jaar waarin de satan volledig gebonden is, is dus niet “het 1000-jarig rijk” op aarde maar in het hemels perspectief. En dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend, want je kunt moeilijk zeggen dat satan hier en nu op aarde volledig gebonden is.

Aan het eind van die duizend jaar komt het grote oordeel, want satan wordt losgelaten om in een directe confrontatie voor eeuwig in de poel van vuur geworpen te worden. Dat gebeurt ook met de doden, dat zijn dus de niet gelovigen, Openbaring 20:1-15.

Die duizend jaar beschrijven dus de toestand waarin een gelovige na zijn sterven is tot aan de jongste dag.

Opstanding of wedergeboorte?

Maar . . . . zal de postmillennianist zeggen:

Je zou ook kunnen zeggen, dat iemand die tot geloof komt, zich bekeert, opnieuw van bovenaf geboren wordt en daarmee opstaat uit de dood. En dat de eerste opstanding kunnen noemen.  Dit met een beroep op Efeze 2:4-6 en Kolossenzen 2:11-13 en 1 Johannes 3:14. Daar staat dat wij door Christus zijn levend gemaakt nadat wij dood waren door onze overtredingen. Nu met Hem zijn opgewekt en een plaats in de hemelse gewesten hebben gekregen.

In dat geval is het 1000-jarig rijk nog steeds vanaf “het is volbracht” tot aan de jongste dag, maar dan, en dat is het verschil, betreft het het leven hier op aarde. Want Christus is overwinnaar en Koning ook op aarde.

Dan moet alles wat over sterven, dood en opstaan staat, figuurlijk / geestelijk opgevat worden. Probleem hierbij is dat de Bijbel niet een keer ‘opstaan’ of ‘opstanding’ in die zin gebruikt, maar altijd als een letterlijk opstaan uit de dood.


Extra

Er staat dat iedereen die niet in het boek van het leven stond in de poel van vuur werd gegooid, Op.20:15.

Oppervlakkig gelezen, wekt dat de suggestie dat God uitverkorenen heeft die altijd al in dat boek stonden. Je moet dan maar afwachten of je in dat boek staat.

Maar dat is in flagrante tegenstrijd met wat de Bijbel elders leert.

“God heeft de wereld zo lief dat iedereen die in Christus gelooft,  niet verloren gaat, maar  eeuwig leven heeft.” “God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat.”

“Voor de grondlegging der wereld zijn we in Hem uitverkoren. Waartoe?
Opdat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in liefde. Daarvoor zijn we uitgekozen. Dat is dus een bestemming hier op aarde.
En wat stond van voor de grondlegging vast? Dat dat alleen zo is als we in Hem zijn!!!
“In Hem hebben wij verlossing.”
“Hij heeft ons voorbestemd om als kinderen te worden aangenomen, door Jezus Christus.”

tijdsdenken

Het probleem in ons denken dat zich hier voordoet, is dat we met ons van de tijd afhankelijk denken proberen te verklaren hoe het zit met God die eeuwig is.

Dat God van eeuwigheid dingen weet, betekent totaal niet dat God in tijd gerekend al voor de schepping de dingen vast had liggen.

God is eeuwig. Dat is niet vroeger of later, maar een er-zijn.
God beschrijft in zijn eeuwig-zijn de toestand van de tijd, op aarde.
Dat is niet vooruit weten. Dat is weten-in-het-nu-(zijn).
Heel de aardse tijdsgeschiedenis is voor God het nu.

Om het maar heel gebrekkig te zeggen. Het eeuwig-zijn van God is NIET voor, of na de tijd. Gods eeuwig-zijn is een zijn om de tijd. God is nu toch ook eeuwig?

Als we over Gods raadsbesluiten nadenken, moeten we eerst ons tijds-denken volledig uitschakelen. Dat kunnen we niet, maar toch!


Noten:
 1. Als 1000 hier wel letterlijk zou worden opgevat dan kunnen we nog wel even wachten op de wederkomst. Wanneer we een geslacht op 25 jaar stellen, dat erg kort is, dan zou het dus al minsten over 25.000 jaar gaan. Het is evident dat het het ook hier niet letterlijk opgevat moet worden, maar de oneindige trouw van God aanduidt. ↩︎
 2. Er is dus een 1e opstanding en een 2e opstanding. Daarnaast een 1e dood en een 2e dood. Zij die in Christus ontslapen, hebben bij hun sterven direct hun 1e opstanding (en zijn derhalve “van stonden aan bij Christus”). Wanneer Christus verschijnt om te oordelen, hebben zij een 2e opstanding met een nieuw lichaam.
  Zij die niet in Christus zijn, gaan bij hun sterven dood. Dat is hun 1e dood. Dan, wanneer Christus verschijnt om te oordelen, zullen zij weer levend worden om de 2e dood te ondergaan. ↩︎
 1. Beste Piet ,
  Het is me nu niet meer duidelijk waar het duizend jarige rijk is….
  Ik heb geleerd dat de Heer terug komt op de olijfberg die scheurt…zijn vijanden in een adem verslaat….en dan Zijn rijk sticht op aarde en dat de 4 e tempel dan weer in Jeruzalem staat en alle volken daarheen moeten komen om te aanbidden …zoniet dan zal er geen regen op dat land vallen ( zacharia 14 :17)…dat daar in dat rijk geen oorlog meer geleerd zal worden ….de lam bij de leeuw ligt ..enz ……dat gaat m.i. toch over een rijk op aarde ….
  Is het duizend jarig rijk nu hemels of aards…
  Kan je dat in jip en janneke taal uitleggen..??

  Beantwoorden
  • Beste Adrie, Ik zie geen enkel verband tussen Zacharia en Openbaring. Althans als het gaat om een 1000-jarig rijk. Ten tweede is heel Zacharia een profetie over Israël. En waar Openbaring spreekt over 1000 jaar waarin Satan is gebonden en de gelovigen zullen leven gaat het beslist niet over Israël. Met andere woorden al die teksten in het Oude Testament die duidelijk gaan over Israël, kunnen wat mij betreft niet ingelezen worden in de onderhavige tekst van Openbaring. Veel uitleggers hebben allerlei teksten op een hoop gegooid en daar 1 verhaal van gemaakt. Daar krijg je heel rare dingen van.
   Dus in Jip en Janneke taal: dat wat Openbaring zegt over 1000 jaar is:
   1. dat satan dan volledig gebonden is (Dat is duidelijk nu niet op de aarde)
   2. en dat de gestorven heiligen zullen leven (ook dat is duidelijk niet op aarde)
   3. dat het een zeer lange periode is en niet precies 1000 jaar, gezien het gebruik van het getal 1000 overal elders in de Bijbel.

 2. Dag Piet ik vind je web site leuk. De zielen onder het altaar werden levend maar dit hoeft niet te slaan op de opstanding er doden. Bedoeld worden hier de martelaren uit Opb. 6 de zielen aan de voet van het altaar. Openbaring slaat in eerste instantie op de Joodse oorlog en daarvoor zijn de apostelen en profeten gedood. Zij regeren inderdaad nu met Christus. Kijk nu even in Mt. 19, 28 waar dit wordt beloofd , Trouwens op de Nieuwe aarde valt deze functie iedereen toe.
  Nu even naar Ez. 37, 5 f.f. en Rm. 11, 12. 24.26. In deze verzen worden ongeveer dezelfde termen gebruikt en zou deze periode in Opb. 20 dan in eerste instantie niet wijzen op Israëls bekering door de priesterdienst van de apostelen en de gemeente niet worden gesteund door de voorbede van Paulus allen regerend in de hemel

  Beantwoorden

Plaats een reactie