U dan zult volmaakt zijn

In Mat.5:48 zegt de Here Jezus: “U dan zult volmaakt zijn zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is.”

U dan zult volmaakt zijn
Betekenis

De studiebijbel legt uit: “Het griekse woord voor ‘volmaaktheid’ (teleios) is een vertaling van het Hebreeuwse woord ’tamim” (zie Deut.18:13). Dat betekent RIJPHEID en VOLWASSENHEID in trouw en overgave aan de Heer.
Als Jezus Zijn Vader ten voorbeeld stelt voor ons, is dat niet om op Zijn zondeloosheid te wijzen,
maar op Zijn volledige goedheid en Zijn volkomen liefde.
Als de Here Jezus ons hier dus oproept volmaakt te zijn, betekent dat dus niet om zonder zonde te zijn,
(dat zou onmogelijk zijn en in strijd met andere plaatsen in de Bijbel waar wij worden gewezen op ons van nature zondige vlees, [toevoeging PV]),
maar om onder de leiding van de Heilige Geest andere mensen lief te hebben zoals God ons liefheeft.
En ook dat kunnen we niet zonder dat God Zijn liefde in ons hart uitstort door de heilige Geest.”

Het griekse woord voor volmaaktheid ’teleios’ is afgeleid van van ’telos’ dat doeleinde betekent. Je zou dus ook de oproep kunnen lezen als: kom volledig tot je doel,  zoals God je leven bedoeld heeft.

Teksten die dit woord teleios gebruiken zijn:

Romeinen 12:2 wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,
opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

1Korinthe 2:6  wij spreken wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw,

Efeze 4:12-13 Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 
om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben,
de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

In deze tekstverbanden zien we dus duidelijk dat het niet gaat om zonder zonde zijn of zonder fouten,
maar om ergens klaar voor zijn, compleet zijn, toegerust.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave