Jezus is het leven van God, levensbrood en levend water

Jezus is het leven van God, levensbrood en levend water

Jezus is het leven van God,
het beeld van God,
het Woord van God
en het lam van God.
En dat alles omdat Hij de Zoon van God is.

De Bijbel

De vraag is niet zozeer of Jezus heeft bestaan, daar is meer dan voldoende bewijs voor.

De vraag is wel cruciaal, en daar is al 2000 jaar discussie over, wie was Jezus? Wie is Hij?

Die vraag kan alleen maar beantwoord worden als je gelooft in de waarheid van de Bijbel als het Woord van God.

Want in de Bijbel wordt die vraag klip en klaar beantwoord door God zelf, (2Petrus 1:19-21).

De Heilige Geest

Om tot de erkenning te komen dat alles wat in de Bijbel over Jezus staat ook echt de waarheid is, zal de Heilige Geest je daarvan overtuigen.  Zonder Hem begrijp je de Bijbel niet. Dan lees je de Bijbel als een literair stuk, maar mis je de geestelijke boodschap.

Het is de Heilige Geest die je laat zeggen dat Jezus Heer is, (1Korinthe 12:1-3).


Hoe kun je ooit iemand leren kennen als je niet eerst je eigen hart voor diegene openstelt?
Zo gaat dat tussen mensen.
Hoe kun je een oordeel over iemand hebben als je zijn hart niet kent?
Zo heeft het nooit goed gewerkt tussen mensen.


Wil je weten wie Jezus is,
open dan je hart voor Hem, zodat de Heilige Geest je kan helpen te begrijpen wat de Bijbel over Hem zegt.


Wie is Jezus

Als christenen hierop gaan antwoorden, zullen zij al snel vertellen dat Hij hun Heiland, Redder en Verlosser is. Dat zij door Hem vergeving van zonden hebben en eeuwig leven hebben.

(Zie hierover ook  het artikel: Het totale werk van Adam de tweede.)

Maar dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag. Dat zegt wat Hij gedaan heeft, maar niet wie Hij is; wat zijn identiteit is.

Het zou ook niet de reden moeten zijn waarom zij in Hem geloven en van Hem houden.

Als iemand je van de verdrinkingsdood redt, ben je hem of haar wel je leven lang dankbaar, maar dat wil niet niet zeggen dat je daardoor ook verliefd bent op die persoon.

Het gaat God erom dat we van hem houden om wie Hij is en niet in de eerste plaats om wat Hij gedaan heeft.

Dus wie is Jezus?  In het artikel ‘Wie is Jezus‘ zetten we op een rijtje wat Jezus daar zelf over zegt.

Hieronder gaan we kijken naar de  identiteit van Jezus.


Jezus is het beeld van God

Het eerste wat we leren uit de Bijbel is dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God.

Hij is de afstraling van de heerlijkheid van God, de afdruk van het wezen van God. (Hebreeën 1:3, Kolossenzen 1:15).

Jezus zelf vereenzelvigt zich volledig met de Vader, zodanig dat Hij zegt: “Wie Mij kent, kent de Vader, wie Mij ziet, ziet de Vader”. (Johannes 8:19, 14:7-9).

God is Geest. God is Licht en bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien. Wij kunnen Hem ook niet zien vanwege zijn absolute heiligheid.

Maar Jezus laat God zien, laat zien wie Hij is.

Jezus laat zien dat God liefde is.

(Johannes 1:18, 16:26-28, 17:26, Romeinen 5:8, 8:39, Efeze 1:5, 2:4, 1Johannes 3:1, 4:7-16).

Jezus is het Woord van God

Het tweede wat de Bijbel ons leert, is dat God zegt dat, zoals Hij vroeger door profeten tot zijn volk sprak, Hij nu door Zijn Zoon tot ons spreekt. (Hebreeën 1:1-4).

Dat gaat zover dat als God spreekt, dan is dat Jezus. Jezus is het Woord van God.

Dat begint al bij de schepping, (Hebreeën 1:2). “Door wie Hij ook het universum geschapen heeft”.

De apostel Paulus schrijft dat Jezus de eerstgeborene is van heel de schepping, omdat door Hem alle dingen geschapen zijn, die in de hemelen en die op de aarde zijn.

Alles wat  zichtbaar en onzichtbaar is. Alle heerschappijen, machten, alles is door Hem en voor Hem geschapen, (Kolossenzen 1:15-17).

De evangelist Johannes zegt letterlijk dat Jezus, zoals hij Hem hier op aarde had gekend, het Woord van God is en dat alles door Hem, door het Woord is ontstaan, (Johannes 1:1-3+10). “Door het Woord is de kosmos ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan”.

Jezus zelf zegt dat alles wat Hij spreekt, Hij niet uit zichzelf spreekt, maar dat het de woorden van Zijn Vader zijn, (Johannes 12:49-50, 14:10).

En nog sterker zegt Hij dat Hij helemaal niets kan doen en spreken of Hij moet het de Vader hebben zien doen, (Johannes 5:19, 30, 8:38).

Jezus laat God dus niet alleen zien, Hij laat God ook horen. Jezus laat horen wat God zegt.  Hij laat horen dat God liefde is.

Jezus is het leven van God

Het derde wat de Bijbel zegt, is dat door Jezus er nieuw leven is. Wij waren naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Door de zonde is die geestelijke mens gestorven. Maar . . . . . . Jezus geeft niet alleen leven, maar Hij IS leven, het leven van God en daarmee het licht voor de mensen. Hij is het brood dat leven geeft, het levende water. Wie van Hem “eet” en “drinkt” zal nooit geestelijke honger en dorst hebben. Satan is de dood. Jezus is de opstanding en het leven.

Ook al sterven wij zolang Jezus niet terugkomt, wij zullen nooit dood gaan, maar eeuwig leven. (Johannes 1:4, 5:24-26, 6:35+51,  8:12, 11:25, Romeinen 5:18,  2Timotheüs 1:10, 1Johannes 4:14).

Jezus geeft het leven van God. Hij is brood en water waarvan je nooit meer honger en dorst krijgt.

Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Hij is het beeld van God.Wil je weten wat God zegt? Luister naar Jezus. Hij is het Woord van God.Wil je leven in plaats van de dood? Ga naar Jezus. Hij is het leven van God.Jezus is:-> de weg naar de Vader,-> de waarheid van de Woorden van de Vader,-> het leven dat de Vader geeft.! Niemand komt tot de Vader dan door Jezus !  (Johannes 14:6).

Jezus is het Lam van God

(Johannes 1:29)

Waarom kwam Jezus naar de aarde?

Hij kwam het Koninkrijk van Zijn Vader op aarde vestigen.

~~ Liefde, Licht en Leven ~~

En daarmee verdreef Hij het rijk van satan van de aarde.

~~ haat, duisternis en dood ~~

Waarom deed Hij alleen de dingen die de Vader Hem liet zien?

Hij was absoluut gehoorzaam aan Zijn Vader. Uit onvoorwaardelijke liefde koos Hij ervoor Zijn Vader in alles gehoorzaam te zijn. Dat was de enige manier om het Koninkrijk van God op aarde te herstellen.

Het Koninkrijk  waar gerechtigheid woont:

~~Vrede, Vreugde en Vrijheid  ~~

Daarmee overwon Hij de heerschappij van satan op aarde.

 ~~leugen, verdriet en slavernij ~~

Waarom kwam Hij als mens?

Hij kwam in onze plaats. Als mens deed Hij alles wat wij hadden moeten doen.

Hij kwam ook om namens de mensheid de gevolgen te dragen van onze keus tegen God, onze ongehoorzaamheid.

Hij nam volledig onze plaats in, omdat wij volledig hadden gefaald.

Waarom moest Hij daarvoor lijden?

Hij kwam naar het lijden toe om ons uit ons lijden te verlossen.

Hij werd ons in alles gelijk, maar zondigde niet. Zo kon Hij tot heerlijkheid komen.

Waarom verliet de Vader hem drie uur lang?

Dat was het gevolg van onze keuze tegen God. Als je tegen God kiest, dan ben je zonder God. Als God zich terugtrekt, gaat letterlijk het licht uit, drie uur van dikke duisternis.

Het ergste wat Jezus overkwam, in onze plaats afgesneden zijn van Zijn Vader, zonder zijn Vader zijn, geen relatie met God.

Waarom moest Hij sterven?

Hij ging de dood in om de dood te overwinnen. Omons uit de dood op te halen.

Hij stond op uit de dood! Hij zal ons opwekken op de jongste dag.

Denk ook aan wat Jezus zei over de graankorrel. (Johannes 12:24).

Er moest bloed vloeien om verzoening tot stand te brengen. (Kolossenzen 1:14, Hebreeën 9:22-26, 1Johannes 2:2).


Jezus is de Zoon van God

Er is één voorwaarde om het leven te ontvangen in de naam van Jezus,

één voorwaarde om tot God de Vader te komen. Namelijk: Het geloof

dat Jezus, de door God beloofde Messias, de Zoon van Godis. (Johannes 3:16-17, 20:31).

Zie ook het artikel: Wie is Jezus.


Vragen

1. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is?
[Lees: 1 Johannes 5:1-13]

2. Waarom werd de Zoon van God ook echt mens?
[Lees: Romeinen 8:3; 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 2:17-18; 4:15]

3. Wat betekent het voor jou dat Jezus het Beeld, het Woord en het Leven van God is?
(Met andere woorden de weg, de waarheid en het leven)
[Lees: Johannes 14:6]

4. Wie is Jezus voor jou?
[Lees: Marcus 10:45; Filippenzen 2:5-8]

Plaats een reactie