1.1. Met of zonder God, that's the question!

Proloog

Is alles ontstaan met of zonder God, that’s the question! De etholoog en evolutiebioloog Richard Dawkins en theoretisch natuurkundige en kosmoloog Lawrence Klauss putten zich in de documentaire “The unbelievers” uit om te bewijzen dat alles uit het niets en uit zichzelf is ontstaan. (Hoewel eerstgenoemde het moreel fatsoenlijke Christendom aan het einde van zijn leven toch prefereert boven de moorddadige ideologie van de Islam)

Daarvoor zijn twee dingen noodzakelijk die binnen ons natuurkundig denkraam onmogelijk zijn:

  • er moet iets uit niets ontstaan;
  • een soort (species) moet zich uit een andere soort (species) ontwikkelen zonder door niet levensvatbare en onvruchtbare nakomelingen en overgangsvormen uit te sterven.

Daarnaast moet zich het onwaarschijnlijke geval voordoen dat al die tijd vanuit het niets – eerst en tegelijk – ook een omgeving ontstaat en zich ontwikkelt waarin dit ‘ontstaan’ en ‘ontwikkelen’ van materie en uiteindelijk leven, mogelijk is. Of zoals Albert Einstein het zei:

“Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.”

Er was niets en toen was er een perpetuum mobile en toen begon de perpetuum mobile te bewegen en toen bleef het bewegen en toen . . . .  Vanuit een kwantumfluctuatie in ‘het’ vacuüm, ontstaat materie. Klein detail . . . . , dat was dus niet uit het niets. Want als het zo gegaan zou zijn, dan was er dus energie.

Plausibel

Sleutelwoord is plausibel; hun verklaringsmodel(len) vinden zij het meest plausibel.

Waar Dawkins en Klauss zich het meest in uitputten is om daarmee maar aan te tonen dat het geloven in een Schepper-God de meest baarlijke onzin is.

De vraag is, wat was er eerst, hun afkeer van het idee dat er een Schepper-God is,  of het zich wetenschappelijk opdringende bewijs dat alles uit zichzelf is ontstaan en zij het idee van een God wel moesten laten varen.

Het eerste lijkt overtuigend het geval. Want stel dat zij onomstotelijk kunnen bewijzen dat hun verklaring van het bestaan de juiste is, dan nog zegt dat niets over het bestaan van een God. Maar dat verbinden zij aan elkaar: als alles evolutionair uit het niets zich heeft ontwikkeld, dan is er dus geen God.1

Onwetenschappelijk

En dat is natuurlijk een totaal onwetenschappelijke aanname. Dat is naturalisme van de bovenste plank hetgeen zij zelf ook niet zullen en kunnen ontkennen. De aanname dat alles moet te zijn verklaren uit het kenbare met ontkenning van een bovennatuurlijke God.2

Ik deel overigens hun afkeer van het onnadenkend maar van alles aannemen. Overlevering als zoete koek slikken en het weigeren na te denken over vragen waar de wetenschap ons mee confronteert. Evenzogoed als het beneden de menselijke waardigheid is ons denken te reduceren tot het dierlijk niveau van hersengebruik. Niet na te (willen) denken, serieus na te denken over de vragen waar de Bijbel ons voor stelt.

En dat onder het mom van: “Ik ben geen gelovige, dus ik neem niet serieus wat de Bijbel zegt”.  Of juist andersom met een beroep op geloof, “je moet het geloven”. Alsof bij eenvoudig geloven niet het nadenken hoort en een gelovige geen vragen mag stellen. Niet mag exploreren en exploiteren, niet ontdekken, niet fantasievol creatief mag zijn. Terwijl dat nu juist de grootste gift is die de mens van willekeurig welk ander creatuur onderscheidt.

Niemand is blanco

Nu zullen beiden, de a-theïst en de pro-theïst, wel hun vooringenomenheden hebben. Een totaal onbevangen, onbevooroordeeld en onvooringenomen lezen van teksten zal schier onmogelijk zijn. Maar doordat beiden daar last van hebben, zal een vergelijking van beider wereldbeelden wellicht weer voor de nodige balans zorgen. De een zal de ander maar al te graag op inconsequenties en onbewezen theses wijzen.

Dat geeft mij ook de vrijmoedigheid om op mijn manier te gaan onderzoeken. En mijn invalshoek is te gaan lezen wat al ruim 3500 jaar op papier staat. Daarvoor werd het 2500 jaar mondeling overgeleverd door memorisatie waar nu slechts afwijkend geniale mensen aan kunnen tippen. Het heeft de tand des tijds volledig doorstaan.

Los nog van het feit dat gelovigen geloven dat de Geest van God mensen deze woorden heeft ingegeven en daarmee Goddelijke openbaringen zijn. Laat die gedachte ook ergens op gestoeld zijn.

Mij ontworstelend aan (kerk-)historische interpretaties, zal ik trachten te lezen wat er staat. Goed luisterend naar onderzoekers die bloot leggen hoe de schrijver dat in zijn tijd en plaats heeft bedoeld. En tevens hoe zijn lezers het zullen hebben begrepen.

Intrinsieke controle

Nu is de Bijbel niet in één keer geschreven, maar door veel schrijvers over vele honderden jaren. Er is dus intrinsieke controle en vergelijking mogelijk. Of zoals gelovigen dat zeggen: laat de Schrift zichzelf uitleggen door Schrift met Schrift te vergelijken.

Dat dat overschrijven zeer nauwkeurig is gebeurd bewijzen de in de grotten nabij Qumran gevonden zogenaamde “Dode Zee-rollen”. Deze laten zien dat de tot dan toe bekende Bijbelse geschriften uit de 11e  eeuw na Christus, de zogenaamde Masoretentekst, bijna identiek zijn met de teksten van de boekrollen die zo’n 250 jaar voor Christus waren geschreven.

Mijn wandeling gaat dus niet langs vragen over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Daar zijn genoeg boeken over geschreven. Voor en tegen. Laten we het gewoon over de inhoud hebben.

Het is voor mij dan ook een enorm zwakte bod om de betrouwbaarheid van de tekst van de Bijbel aan te vallen, om daarmee de de onbetrouwbaarheid van de inhoud aan te tonen.


Naar de volgende pagina waar we ingaan op de ouderdom van de aarde.


Noten:
  1. De wiskundige en filosoof Emanuel Rutten laat op eenvoudige wijze zien, dat er een absoluut eerste oorzaak der dingen moet zijn.  Een bestaand, bewust en vrij wezen dat als uniek wezen met recht God genoemd kan worden.
    Ook David Sorensen laat zien dat wanneer de wetenschap consequent haar eigen onderzoeksprincipes toepast om te onderzoeken of God bestaat, zij dan onomstotelijk tot de conclusie moet komen dat God als eerste begin van alle dingen moet bestaan. Zie zijn website: ontdek God. ↩︎
  2. Als je in niets God wil zien, dan is Hij inderdaad niet kenbaar. De Bijbel zegt echter dat God te kennen is uit en door de schepping. Tevens dat Hij door de vleeswording van Zijn Zoon onder ons heeft gewoond. Twee zaken waardoor iedereen Hem kan ervaren. Dus hoezo, geen Godservaring? ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave