1.7.3. Het totale werk van Adam de tweede

En nog is het verhaal niet af. Want het totale werk van Adam de tweede bevat nog veel meer. We zagen al eerder dat:

 • Het Koninkrijk is hersteld door gehoorzaamheid van Jezus,
 • De dood is overwonnen doordat Jezus opstond uit de dood,
 • Ook de mens mag daarin delen, levend door geloof.

Zie hiervoor de vorige pagina’s 1.7.1. en 1.7.2.

Maar nog is het niet klaar. Er is nog meer.

Verzoening

Want Jezus was ook het Lam van God en tegelijk Hogepriester. Offergave en Offergever. Het verbond met Abraham eindigde zoals het begon: God zelf voorzag in het lam voor het offer dat Hij vroeg.

Johannes ziet Jezus in heerlijkheid als een Lam dat staat als geslacht. Door als lam geofferd te zijn heeft Hij de overwinning behaald. Johannes de Doper had Jezus al aangekondigd als het Lam van God. God ging een lam offeren.

Maar waarom naast de weg van de ultieme gehoorzaamheid en de dood overwinnen, en ons uit de dood trekken, daarnaast ook dat offeren van zichzelf?

Zoals Kol.1:13 zegt: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar dan gaat vers 14 verder: In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Ook Gal.1:4 vat deze twee zaken kernachtig samen: die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,

Heb.9:22 zegt: zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.1

Heb.2:17 Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.

Samenvattend:

Jezus heeft als Zoon des mensen, de volgende zaken gedaan, het totale werk van Adam de tweede is:

 1. Gehoorzaam aan zijn Vader zijn en daarmee het Koninkrijk van zijn Vader op aarde herstellen. Zoals God in het Paradijs aan Adam had gevraagd, dus dat deed Hij namens de mensheid.
 2. De dood overwinnen, die door ons in de wereld was gekomen.
 3. Ons uit de dood trekken. Ook wij mochten deel hebben aan het herstelde Koninkrijk. Louter genade, Hij had ons ook in die dood kunnen laten.
 4. Door zichzelf te offeren heeft Hij onze zonden verzoend tot vergeving van ons. Alles gereinigd. Niets onreins meer, niets vervloekts meer. En dat is genade op genade; uit de dood getrokken en vervolgens ook nog verzoening, vergeving, reiniging, heiliging en ons vlekkeloos voor zich te stellen!

Dat is het totale werk van Adam de tweede, Jezus Christus. Daarmee heeft Hij alles hersteld naar zoals het oorspronkelijk was. God heeft niets uit zijn handen laten vallen. Geen nacht meer, maar ook geen zon of maan meer want God zelf zal ons verlichten. En wij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat een genade en vergevingsgezindheid, want wij wilden koning zijn zonder Hem. Maar we mogen nu met Hem als koningen heersen tot in alle eeuwigheid.

Let wel:

Zowel Petrus (1Pet.2:5+9) als hier Openbaring (1:6; 5:10; 20:6) zeggen dat we niet koningen zijn, maar koninklijke priesters! En als koninklijke priesters zullen we als koningen heersen. Ook weer niet regeren, maar heersen zoals God in het paradijs tegen Adam al had gezegd, dat wij moesten gaan heersen.

Nu dus niet koning zijnde, maar heersen in dienstbaarheid, in priesterschap aan God. Want Jezus heeft het oorspronkelijke moedergebod voldaan. Hij alleen is waardig waarlijk Koning te zijn, (11:15). Zeg maar: Ere wie ere toekomt! (5:12).

Zoals Prof.Dr. K.Schilder schreef: Laat nu de klokken maar luiden! En Luther valt in: want wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken!

! Zijn Koninkrijk !

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Terug naar de toekomst

en

Op naar de oorsprong

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Op de volgende en tevens laatste pagina komen we tot de slotsom dat de keuze met of zonder God alles bepalend is.


Noten:
 1. Dat er een bloedoffer noodzakelijk is om onze zonden te verzoenen en ons die te vergeven, laten ook de volgende teksten zien:
  Heb.5:1 Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 
  Heb.10:12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God.
  1Joh.1:7 en het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde.
  Op.1:5 die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.
  1Joh.2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
  1Joh.4:10 Hij heeft ons  liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
  1Pet.2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave