5.3.1 Oudsten

De eerste keer dat men over oudsten (presbuteros) in de gemeente sprak, is in de gemeente te Antiochië. Namelijk op het moment dat men besluit iets te zenden tot bediening (diakonia) van de gemeente te Jeruzalem; m.a.w. om deze gemeente te dienen.

Er is nog geen sprake van oudsten te Antiochië. Dat was een gemeente uit de Grieken die dan al ruim een jaar bestaat. Zowel Barnabas als Paulus gaven in die tijd onderwijs.

Je zou kunnen zeggen dat men als oudsten de broeders in de moeder-gemeente zag. Men erkenden hen als broeders met wijsheid voor alle gemeenten o.g.v. ervaring en kennis.

Zie daarvoor ook Hand.15:2+6, 16:4 waar Paulus en Barnabas naar de oudsten en apostelen te Jeruzalem worden gestuurd. Men wilde een uitspraak over de vraag of de besnijdenis gold voor de christenen uit de heidenen.

In dergelijke zin lezen we die betekenis ook in Hand.21:15-19.

Verder lezen we dat Paulus op de terugweg van zijn 1e zendingsreis in op de heenweg ontstane gemeenten oudsten aanstelt.

Hier kunnen we alleen zeggen: dat in elke gemeente oudsten aangesteld werden.

Opzieners

Op de terugreis van de 3e zendingsreis ontbiedt Paulus de oudsten van Efeze, die hij even later opzieners noemt.

Net zoals Timotheüs in Efeze nog het een en ander in orde moest brengen, moest Titus dat op Kreta. Beiden deden dat als medewerker en op verzoek van Paulus.

Bijvoorbeeld dat hij oudsten moet aanstellen die een leven hebben dat tot voorbeeld voor de kudde is.

Er staat niet bij hoe dit aanstellen gebeurde. Over de wijze van aanstellen valt  hier dan ook niets te zeggen. Wel staat er waaraan zij moeten voldoen: een voorbeeldig leven leiden.

De eisen voor oudsten zijn er op gericht dat zij daardoor anderen kunnen bemoedigen en tegenstanders de mond kunnen snoeren.

Dus twee zaken:

  • zij moeten de gemeente leiden door het goede voorbeeld te geven
  • er mag niet tegen ze gezegd kunnen worden: en jij dan, let jij vooral op jezelf.

Verder zegt hij dat deze broeders, omdat zij de gemeente voorgaan door het goede voorbeeld, zelf gehoorzaam dienen te zijn.

Samenvattend
oudsten

In alle gemeenten dienen oudsten te zijn aangesteld als goede voorbeelden.

Naar volgende pagina. waar we gaan kijken wie oudsten zijn.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave