1.6.7. Het resultaat heeft vrucht van binnen

Het resultaat is dat de vrucht van buiten nu vrucht van binnen heeft.

Adam en Eva: Zij merkten dat ze naakt waren en vlochten zich schorten.

Het resultaat was dat Adam en Eva zagen dat ze naakt waren. Er zijn verstrekkende gevolgen. De beschermende, bedekkende liefde was weg. Ze stonden onbeschermd, onveilig tegenover elkaar. Daardoor was ook de loyaliteit naar elkaar weg zoals we in het vervolg zien. Ze waren niet meer veilig bij elkaar.

Gevolgen van de naaktheid
1. Adam
De vrouw die U met mij gaf, die heeft mij van de boom gegeven waardoor ik at.

Het eerste gevolg is dat ze de ander de schuld geven; beschuldigingen over en weer. Waar we in een relatie man en vrouw alert op moeten zijn: zijn we volledig loyaal naar elkaar. Beschermen we elkaar in plaats dat we elkaar beschuldigen. Maar nog belangrijker: hoe vaak zijn wij niet geneigd om, als er iets mis gaat in ons leven naar God te wijzen, “U hebt mij haar gegeven”. Eigenlijk is het Uw schuld. Terwijl God Adam juist zo had gewaarschuwd, denk erom dat je één vlees bent met je vrouw. En zo kunnen wij reageren: waarom laat U dit of dat toe? De vraag moet echter zijn: hoe gaan wij met dit of dat om? Niet dat God Eva gaf, of dat Eva de vrucht gaf, maar dat Adam at, dat is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, keuze en zonde.

2. Eva
De slang heeft mij bedrogen waardoor ik at.

Bedrogen? Eva heeft nu kennis van het kwaad en weet wat bedriegen is. Het tweede gevolg. Terwijl de slang wat betreft het vleselijke gevolg de waarheid sprak, voelt Eva zich toch misleidt. Want het uitzicht was, door kennis te nemen van het kwaad, gelijk te worden aan God. Maar wat blijkt, is dat zij daardoor  juist vervreemd is van God en dat dat een afschuwelijke angstaanjagende wereld is.

3. Adam en Eva
Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Here God.

Het derde gevolg is dat zij God niet onder ogen durven komen. Ze zijn hun blijdschap met de omgang met God volkomen kwijt en bang voor de ontmoeting met God. Ze verbergen zich voor God.

4. God
En de Here God riep Adam: Waar ben je?

Het vierde en eigenlijk meest dramatische gevolg is dat God de mens kwijt is. Als God overdag in de Geest in de hof wandelt, mist Hij Adam en Eva.1 Natuurlijk kun je zeggen dat ze zich verborgen hadden, maar voor God kun je je niet verbergen. Dat blijkt ook uit het feit dat God de mens tot/bij zich roept en daarna tegen de mens  zegt: Waar ben je. Nee, hier blijkt dat de geestelijke mens die God kende en zoals Hij hem geschapen had, echt weg is, gestorven is. De uitroep van God is: WAAR, afgeleid van ‘er is niets’.

God mist de geestelijke mens. Het vleselijke restant antwoordt: Toen ik Uw stem hoorde, werd ik bang want ik ben naakt. Ook Adam ziet alleen nog maar zijn vleselijk lichaam.

– – – – –

God spreekt wanneer Hij naar je toekomt

Voordat God Adam roept, hoorde Adam Gods stem al in de hof.

God sprak.

Als God verschijnt, dan spreekt Hij, dan maakt Hij contact, dan is er communicatie, dan is er verbintenis, relatie, verbond.

Hij sprak zijn schepping toe, de bloemen en de dieren in het veld.

Psalm 29 is een lofzang op de stem van God. Machtige heersers geef de Here eer en macht en buig je voor Hem neer, want de stem van God:

 • ontschorst de wouden,
 • doet hinden jongen werpen,
 • doet de woestijn beven,
 • hakt vurige vlammen,
 • breekt ceders, de Libanon huppelt als een kalf,
 • is vol glorie,
 • is vol kracht,
 • is over de wateren, Hij dondert.
 • In zijn tempel zegt iedereen: ERE!
 • De Here troont boven de watervloed.
 • De Here troont als Koning voor eeuwig.
 • De Here zal zijn volk kracht geven.
 • De Here zal zijn volk zegenen met vrede.
Dat is de stem van de Here. Dat gebeurt er door de stem van de Here.

De stem van de Here doet je in eerbied buigen en Hem alleen eren, Psalm 29:9.

De stem die tot Jezus sprak, waarvan de omstanders dachten dat het een donderslag was, Johannes 12:29. De zeven donderslagen die hun stem lieten horen, waarvan Johannes het gesprokene niet mocht opschrijven, Openbaringen 10:3-4.

Die stem vervult met diep ontzag, met vreze en beven. Maar die stem geeft zijn kinderen ook absolute veiligheid, want Hij alleen is de machtige. Bij wie zijn kinderen schuilen. Hoe sta je erin, of de Here is een toevlucht voor de zijnen of de Here is een verterend vuur. Hoe sta jij naar Hem. Is het in orde tussen jou en God of niet.

En dan zien we hier dat Adam en Eva zich voor die stem verbergen. Terwijl de stem van de Here juist zijn volk kracht geeft en vrede. Met zijn stem zegent Hij zijn volk, Psalm 29:11. Daar kijk je naar uit, dan springt je ziel op van vreugde. Maar in plaats daarvan is het resultaat dat de vleselijke mens, die niet in het reine is met God, siddert  in angst.

De onschuld voorbij! Wie heeft je uitgelegd dat je naakt bent?

God vraagt Adam:

 1. Waar ben je?
 2. Wie heeft u bewust gemaakt dat u naakt bent?
 3. Hebt u van de boom gegeten, waaromtrent Ik u geboden had daar niet van te eten?

Adam wijst naar Eva. Ook in deze reactie van Adam gaat God weer mee. God vraagt daarom aan Eva:

Wat heb je gedaan?

Één vraag. Maar wat een verschil, zoals God tegen Adam zegt: waar ben je, m.a.w. ik mis je, je bent er niet, roept God Eva ter verantwoording. Wat heb je gedaan?

Ook Paulus wijst op het feit dat niet Adam, maar Eva zich heeft laten verleiden, 1 Timotheüs 2:14,  2 Korinthe 11:3.

We zagen al eerder dat de vrouw zo is geschapen dat zij gevoeliger is voor geestelijke beïnvloeding dan de man. Dat was haar positieve kwaliteit, maar die dus ook negatief kan uitwerken. Namelijk op het moment dat de vrouw en de man elkaar niet versterken door het aanvullende van elkaars karakter.

Zie het artikel ‘de verschillende rol van man en vrouw’.

De slang

In de slang spreekt God satan direct aan. Geen vragen. Geen gelegenheid om zich te rechtvaardigen.

 • Je bent vervloekt onder al het vee en al het gedierte van het veld,
 • op je buik zul je gaan en stof zal je eten,
 • Ik zet vijandschap tussen jou en de vrouw, tussen jouw volgelingen en de nazaten van de vrouw,
 • Haar zaad zal jou de kop vermorzelen en jouw zaad zal haar de hiel vermorzelen.

Het zal duidelijk zijn door heel de toonzetting dat God het hier niet tegen een redeloos dier heeft. Temeer omdat God zelf satan de oude slang noemt, Openbaringen 12:9; 20:2. En letterlijk zien we ook dat de slang geen stof eet.

Nee, God laat hier satan in het stof bijten.

Satan wordt hier door God vervloekt.

God vervloekt de mens niet!

Naar de volgende pagina, waar we naar nog een resultaat gaan kijken.


Noten:
 1. leROEACH haJOM. Roeach kan wind, adem en geest betekenen. In relatie tot God wordt er gesproken over de Geest van God. Doordat het hier in combinatie wordt gebruikt met het woord voor ‘dag’ wordt roeach hier altijd vertaald met wind.
  En daar wordt dan op gevarieerd: avondkoelte(NBG), de wind in de namiddag(SV), het winderig worden van de dag(Dr.M.Reisel), avondwind(GNB), Het Boek laat het weg, de wind of de koelte van de dag(StudieBijbel), middagwind(Willibrod), The cool of the day(Amplified bible). 
  Ik ben geen Hebraïst, maar zou het woord graag vertalen met Geest. Roeach, de Geest van God. (Letterlijk: God wandelde in de Geest van de dag). Dat sluit zo nauw aan bij de ‘geest’ van dit paradijselijk gebeuren. God die Geest is, heeft zijn dagelijkse ontmoeting in de Geest met zijn geestelijke creatie, de mens.
  (Denk aan de uitdrukking: en Henoch wandelde met God. Dat duidt op een diepe intieme geestelijke relatie). En juist die geestelijke mens, die is weg. In deze eerste hoofdstukken van de Bijbel ligt de klemtoon voortdurend op het zijn van geest. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave