2.4.6. De Heilige Geest bedroeven

We kunnen de Heilige Geest bedroeven en bedriegen, we kunnen Hem lasteren.

En zonde tegen de Heilige Geest vergeeft God niet. Wanneer is daar sprake van?

De Bijbel doet een aantal bijzondere uitspraken specifiek over onze omgang met de Heilige Geest.

Het zijn altijd lastige teksten.

Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende

Marcus 3:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

Lukas 12:10 En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

Hand.5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

Hand.7:51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

Efeze 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

Het zegel verbreken

Is de sleutel tot het begrijpen van al deze teksten wellicht het feit dat we door de Heilige Geest zijn verzegeld, Efeze 4:30?

We zijn in verzegelde bewaring tot aan de de dag dat Jezus terugkomt. Jezus heeft ons gekocht. Dat betekent dat niemand het recht heeft dat zegel te verbreken dan alleen Jezus. Zolang we door de Heilige Geest zijn verzegeld, kunnen we niet verloren gaan. Maar we kunnen de Heilige Geest wel bedroeven.

We kunnen in onze verzegelde envelop van alles uithalen, boos zijn op God, schelden op God om wat we meemaken, maar zolang we dat zegel niet verbreken, blijven we bewaard voor Jezus en kunnen we ons bekeren.

Wanneer verbreken wij dat zegel

De vraag is dus hoe we dat zegel kunnen verbreken. Hoe zondigen we tegen de Heilige Geest; een zonde waar geen vergeving voor is.

Hebreeën 6:4 zegt dat anders: mensen zijn dan niet meer opnieuw tot bekering te brengen.

We verbreken het zegel zelf wanneer we:

– de Heilige Geest hadden ontvangen

– het Woord van God kenden

– de wonder werkende krachten van God kenden

en dat toch de rug toekeren.

Bewust zeggen: Ik ken de Heilige Geest en Zijn uitingen, ik ken het Woord, d.i. Jezus, ik ken God in Zijn almacht. Ik heb het allemaal gezien en meegemaakt, maar ik verwerp het.
Daarvan zegt God, dan is er niets meer dat iemand tot bekering kan brengen.

Zij staan, net als de groep joden 2000 jaar geleden, Jezus te bespotten en roepen: kruisig Hem!

Bedriegen en bedroeven

Valt het bedriegen (Ananias en Saffira) en bedroeven van de Heilige Geest daar ook onder?

Het bedriegen was om in hoog aanzien binnen de gemeente te komen. Niet een bewust zich afkeren van God, maar ook niet een denken en handelen in overeenstemming met een leven door de Geest.

Het bedroeven gebeurt als we niet in overeenstemming leven met een leven door de Geest, de vrucht van de Geest, de gezindheid van Christus. Daarvan zegt God wie zegt Mij lief te hebben maar zijn broeder haat is een leugenaar.

Al met al zijn beide zaken zeer ernstig. Ananias en Saffira moesten het bedriegen van de heilige Geest met de dood bekopen.

De Heilige Geest bedroeven is als in de duisternis zijn.

Beide zijn geen zaken van een kind van God dat de geboden en de liefde van God serieus neemt. Het zijn zaken waarmee we de Heilige Geest bedroeven, maar waarvan we ons wel kunnen bekeren.

Zorgen over de Heilige Geest bedroeven

Je hoort soms zeggen dat wanneer je je zorgen maakt over het de Heilige Geest bedroeven en daarmee een onvergeeflijke zonde hebben begaan, dat je het dan juist niet gedaan hebt.

Dat is natuurlijk ook zo, want wie echt tegen de Heilige Geest zondigt en zich op brutale wijze van God afkeert, maakt zich daar dan ook helemaal geen zorgen over.

Hoe zwaar je ook gezondigd hebt, wanneer je oprecht gelooft in het verlossingswerk van Christus, ben je een kind van God voor wie vergeving klaarligt.

Einde artikelenserie “Onderweg” 

Plaats een reactie