Genezing door de verzoening

Onvolmaakt

De vraag die we hier bekijken is: is er naast vergeving ook altijd genezing door de verzoening via het offer van Jezus Christus?

Genezing door de verzoening

Sinds de zondeval zijn wij onvolmaaktheid. De hele schepping zucht onder een vloek. Ziekte en dood zijn in ons lichaam ingebouwd. Zolang Jezus niet terugkomt, gaan we vroeg of laat ergens dood aan.

Ons lichaam is niet meer volmaakt en wordt soms ziek.  Dat is niet altijd een directe aanval van satan.

Theologie die alle ziekte als iets bovennatuurlijks, afkomstig van God of duivel beschouwt, sluit niet aan bij  de aard van de schepping en het menselijk bestaan.  Sinds de zondeval zijn we onderhevig aan degeneratie.

Dikwijls is er gesteld dat een christen niet ziek hoeft te zijn. En als hij al ziek is, dan wil God altijd genezen. Deze opvatting werd rechtstreeks afgeleid van de leerstelling, dat genezing is besloten in de verzoening. Een bekende tekst die daarvoor wordt aangehaald, is 1 Petrus 2:24 ” . . . door Zijn striemen bent u genezen”.

Genezing als integraal onderdeel van verzoening?

Als genezing een integraal onderdeel uitmaakt van de verzoening, zul je toch de vraag moeten beantwoorden, waarom niet iedereen bij zijn of haar bekering al volledig geneest.

De Bijbel zelf maakt echter een veel genuanceerder benadering van genezing mogelijk.

In de eerste plaats wordt deze tekst uit Petrus volledig uit zijn context gehaald. Er staat niet: vs.24, Die onze zonden en ziekten in Zijn Lichaam omhoog aan het kruishout heeft gedragen.

De zin die daar op volgt is: Opdat wij voor de zonden gestorven zijn en voor de gerechtigheid levend zijn. Door Zijn striemen werden wij genezen. Dit slaat dus terug op wat daarvoor werd gezegd.

Deze genezing gaat over onze rechtvaardigmaking. En natuurlijk hoort daar ook ons lichaam bij. Maar wij hebben zowel naar geest als  naar ziel als naar lichaam nog niet de volmaaktheid bereikt, ondanks het feit wij wij als compleet mens volledig gerechtvaardigd zijn.

Zoals wij geloven dat God de Vader ondanks onze zonde hier op aarde ons door het bloed van Jezus toch volmaakt en rein ziet, zo is dat ook met ziekte. Ondanks dat we hier op aarde nog ziek zijn, ziet God ons door het bloed van Jezus volmaakt.

Teken van het komende Koninkrijk

In de tweede plaats  zien we in de evangeliën dat daar lichamelijke genezing  altijd in het teken wordt geplaatst van het komende Koninkrijk van God.

Wat ook opvalt is dat de evangeliën onderscheid maken tussen bevrijding van boze geesten en genezing van ziekte.

Bevrijding heeft niets te maken met het krijgen van een volmaakte geest of lichaam, maar met het plaats maken voor Gods Koninkrijk.

En dat vindt wel degelijk plaats bij bekering en in het leven van elke gelovige.

In tegenstelling tot dat God soms een andere weg gaat met lichamelijke of geestelijke ziekte, en wij om openbaring van Zijn wil dienen te bidden is het altijd Zijn wil dat mensen worden bevrijd. Bevrijd van demonische invloeden en overgezet worden worden naar Zijn Koninkrijk!

VERZOENING gaat over:
  • Kolossenzen 1:9     vrede tussen God en mensen
  • 1 Johannes 4:10     vergeving van zonden
  • Romeinen 5:1+10   behouden worden en eeuwig leven ontvangen
  • 2 Korinthe 5:17       onze overtredingen niet toe rekenen
Wij dienen ons zelf echter wel te beproeven.

Er kan ook sprake zijn van:

  •  Zonde in ons leven. Gelukkig levert niet elke zonde ziekte op, want dan zouden we allemaal chronisch ziek zijn, maar de Bijbel legt wel een relatie tussen het bewust in zonden leven en de gevolgen die dat voor iemand heeft .
  • Geen of onvoldoende weerstand bieden aan de satan waardoor hij tot ons kan naderen i.p.v. van ons vluchten.
  • Het avondmaal onjuist gebruiken, terwijl er onmin is, of om te schransen of geen besef dat het om het Lichaam van Christus gaat.
Kind van God en toch gebonden

We hebben zojuist betoogd dat het het verlangen van God is dat iedereen wordt overgezet naar Zijn Koninkrijk. Bevrijd wordt uit demonische invloeden.

Daaruit volgt de vraag: kan iemand die zijn leven heeft overgegeven aan God, kind van God is, dan nog wel onder invloed van demonische machten staan; bezet gebied zijn en dus nog overgezet moeten worden naar het Koninkrijk van God?

Het antwoord is : ja. Denk aan wat Jezus zei tegen het hoofd van de synagoge die er bezwaar tegen maakte dat Jezus een vrouw die 18 jaar lang kromgebogen was, op de sabbat genas: “Moest deze dochter van Abraham, die de satan nu 18 jaar had gebonden, niet los gemaakt worden van deze boei?” (Lukas 13:10-17)

De satan had haar in de boeien geslagen, zegt Jezus. Dat is een duidelijke demonische invloed. En tegelijk noemt Jezus haar een dochter van Abraham.

De uitleg van Jezus

Zeer opvallend is dat Jezus direct na deze bevrijding een uitleg geeft over het Koninkrijk van God. Het is als een mosterdzaadje of als een klein stukje zuurdeeg. En zowel dat kleine zaadje als dat kleine stukje zuurdeeg beïnvloeden de hele omgeving.

En dat is wat er gebeurt ook in het leven van kinderen van God. Als kind van God behoren wij tot het Koninkrijk van God. Maar er kunnen (grote) delen in ons leven zijn die nog onder invloed staan van demonische machten. Op die gebieden moeten wij nog overgezet worden naar het Koninkrijk van God.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave