1.8. Met of zonder God. That's the choice.

Epiloog

We zijn deze artikelen begonnen met het thema: “Met of zonder God, that’s the question”. En door op te merken dat niet het “hoe en wanneer” uiteindelijk, hoewel interessant, een antwoord op zingevingsvragen geven, maar het waarom, wat en waartoe. Dus is de epiloog, met of zonder God, that’s the choice.

 De keuze met of zonder God, is alles bepalend.
 1. de zin van het beginnen van het bestaan (waarom),
 2. de zin van de inhoud van het bestaan (wat),
 3. de zin van het doel van het bestaan (waartoe).

ad.1 God begon zijn schepping waardoor Hij zijn oneindige creativiteit uitte. Hij wilde daar -in een relatie van wederkerigheid tot zijn schepsel- volledig van genieten. Daardoor kon ook het schepsel volledig  genieten.

Steeds echter gooit het schepsel roet in het eten. Het kan de verleiding niet weerstaan gelijk te willen zijn aan een zo Almachtige en oneindige Creator.

ad.2 God gaf alle voorwaarden mee voor een volmaakt gelukkig leven in de schepping.

Steeds echter gooit het schepsel roet in het eten. Het kan de verleiding niet weerstaan keuzes te maken die haaks staan op  het bestaan zoals God het bedoeld heeft.  Maar ook onze keuzes en de gevolgen van onze keuzes laat God meewerken ten goede.1

ad.3 Het doel van God met het bestaan was  om, na de vervulling van de opdracht, ons te laten eten van de boom des levens. D.w.z. het tijdelijke op te heffen en eeuwig leven te geven.

Hier kan het schepsel alleen voor zichzelf roet in het eten gooien door God niet in geloof te aanvaarden. En daarmee geen deel te (willen) hebben aan het volmaakte en gelukkige leven in eeuwigheid. God stevent echter onomkeerbaar op zijn doel af. Ook met de huidige zonde van de mens werkt God toe naar het in eeuwigheid met Hem leven op een zondeloze aarde.

Met of zonder God, thats the choice

Vanaf het begin van de schepping tot aan die eeuwigheid is de keus aan het schepsel: met of zonder God.

Licht of duister, Liefde of haat, Leven of dood.

Vrede of onrust, Vrij of gebonden, Vreugde of verdriet.

Totale verlatenheid of totaal verbonden.

Licht+Liefde+Leven+Vrede+Vrijheid+Vreugde = EENHEID

Eenheid met God, verbondenheid.

Dit is voor veel mensen een moeilijke boodschap. Want er is nu ook met God veel duisternis, haat, dood, onrust, gebondenheid en verdriet.
Maar het is zoals Jezus zei: Ik bid U niet Vader dat u ze uit de wereld wegneemt. Deze wereld van ellende, ziekte en verlies of dood van dierbaren. Maar Jezus vraagt zijn Vader of Hij zijn kinderen wil bewaren voor de boze, Joh.17:15.
Dan wordt het duister licht, haat wordt liefde en de dood heeft dan niet het laatste woord.

Geloof het of niet.

Mozes hield de Israëlieten voor: “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.”

En Jozua sloot daar bij aan: “Kiest dan heden, wie gij dienen zult. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.”

Geloof is een keuze.

Het is niet eerst zien dan geloven.

Het is geloven en dan zien!2

-0-0-0-0-0-


Einde artikelenserie over de oorsprong


Noten:
 1. Denk aan het volk Israël dat God uit Egypte leidde. Ze hadden in een paar maanden in Kanaän kunnen aankomen. Door hun niet aflatende opstand tegen God wordt dat 40 jaar.  Twee zaken daarover:
  Gods plan was het volk naar het Beloofde land te brengen. Links om of rechtsom. God komt tot zijn doel. M.a.w. met of zonder onze zonde, God wijkt niet af van zijn oorspronkelijk plan en doel. De wijze waarop ligt aan onze keuzes. Daarom kan de weg ernaartoe langer en ellendiger worden, maar God blijft zichzelf trouw en ook aan zijn beloften aan ons.
  Die 40 jarige omweg in de woestijn gebruikt God wel. Het had niet gehoeven. Het volk had zich veel tijd en ellende kunnen besparen, maar voor God is het geen verloren tijd. Straftijd wordt relatietijd. Als eeuwen later het volk als natie ernstig afdwaalt, dan verlangt God terug naar deze tijd in de woestijn met zijn volk, Jeremia 2:2; 31:2-3; Hosea 2:13-14; 13:5; Amos 5:25.
  Met andere woorden, satan kan nog zo zijn klauw door ons leven halen of wijzelf kunnen nog zulke foute keuzes maken, God maakt het daarna altijd mooier.
  De gevolgen  worden in dit leven niet hersteld, maar in de gevolgen werkt God toch zijn plan weer mooier uit.
  Je kunt dronken achter het stuur kruipen (foute keuze) en iemand doodrijden. Dat gevolg kun je niet herstellen, maar God kan wel op een diepere manier tot zijn doel komen in jou en in het leven van nabestaanden.
  De vraag is aan ons, laten we God daarin toe in ons leven. Want dan kan Hij komen met genezing en vergeving en dan jou op je plek brengen waartoe je bestemd bent. ↩︎
 2. Zie bijvoorbeeld noot 2 van het artikel proloog: met of zonder God. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave