2.3. Jezus op aarde

In de verslagen van de vier evangelisten zien we ‘slechts’ dat wat God ons wilde openbaren over de rondwandeling van Jezus op aarde.

Johannes zei al: als hij alles had moeten opschrijven dan zou de wereld zelf de boeken niet kunnen bevatten. Zoveel zou het geweest zijn. De vier evangeliën bevatten dus maar een fractie van alles wat Jezus op aarde deed en zei.

Een ander punt is dat de vier evangelisten op hun eigen manier verslag doen. Dat veroorzaakt ogenschijnlijke verschillen. Daar is al veel over geschreven en goede verklaringen voor gegeven.

Hier zou ik op het volgende willen wijzen. En daarmee ook deze verschillen willen verklaren.

Mattheus legt de klemtoon op:
 1. het feit dat in Jezus alle Messiaanse profetieën zijn vervuld1.
 2. dat Jezus het komende Koninkrijk en de grote Zoon van David is, Koning, waarvan Openbaring zegt: de leeuw van Juda, Overwinnaar.
Marcus legt de klemtoon op:
 1. de snelheid waarmee het Koninkrijk door Jezus met daadkracht baan breekt2. In vergelijking met de andere evangeliën verhaalt hij meer daden dan wat Jezus zei.
 2. dat Jezus is gekomen om te dienen, als Talja’, knecht, lammetje.
Lucas legt de klemtoon op:
 1. de diepe menselijkheid van Jezus, te zien in veel verhalen die vaak  alleen Lucas vermeldt.
 2. de enorme bewogenheid van Jezus voor verloren, afgewezen, onder druk gezette, kapotgaande mensen.
Johannes legt de klemtoon op:
 1. Jezus als het vleesgeworden Woord van God.
 2. Jezus als de Christus, de Zoon van God.

Deze accenten per evangelie zijn kort als volgt samen te vatten met daar achter het Bijbels symbool:

 • Mattheus laat Jezus vooral zien als Koning              -> leeuw.
 • Marcus laat Jezus vooral zien als    Dienstknecht    -> rund.
 • Lucas laat Jezus vooral zien als       Mens                -> mens.
 • Johannes laat Jezus vooral zien als God                  -> arend.

Deze figuren (leeuw, rund, mens, arend)  komen we twee keer bij elkaar staand tegen in de Bijbel. De eerste keer in het roepingsvisioen van Ezechiël 1 en 10. En de tweede keer in het visioen van Johannes wanneer hij de Openbaring van Jezus krijgt (Op.4:7). Beide keren drukken deze vier levende wezens de aanwezigheid uit van de majesteit en heerlijkheid van God, de Almachtige.

Jezus op aarde in de vier evangeliën

De vier evangeliën laten samen in de benadrukking van deze vier aspecten de majesteit en heerlijkheid van God, Zijn Vader zien in en door het leven van Jezus. 

En dat is ook precies wat Jezus deed en zei. Het ging Hem om de verheerlijking van zijn Vader. In heel het optreden van Jezus kon je de majesteit en heerlijkheid van God zien. Zoals Hij ook tegen Filippus zei: Als je Mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien.

Naar Het evangelie van Mattheus


Noten:

 1. Elf door Mattheüs aangehaalde Oudtestamentische profetieën  die in vervulling gingen met Jezus:
  1:23 vervulling van Jesaja 7:14, de maagdelijke geboorte;
  2:6   vervulling van Micha 5:1, Bethlehem als plaats van geboorte;
  2:15 vervulling  van Hosea 11:1, vlucht naar Egypte;
  2:18 vervulling van Jeremia 31:15, de kindermoord;
  2:23 vervulling van Jesaja11:1, Zijn naam als Nazoreeër;
  4:15 vervulling van Jesaja 8:23, het optreden in Galilea;
  8:17 vervulling van Jesaja 53:4 genezing van bezetene;
  12:18-21 vervulling van Jesaja 42:1-4, het zonder ophef omzien naar het zwakke ;
  13:35 vervulling van Psalm 78:2, het spreken in gelijkenissen;
  21:5    vervulling van Zacharia 9:9, intocht in Jeruzalem;
  27:9    vervulling van Zacharia 11;12-13, het loon van Judas. ↩︎
 2. Het gebruik van het woordje “terstond” is opvallend. Zeker als we bedenken dat Marcus het kortste evangelie is. Dan is het gebruik in verhouding nog groter dan tweemaal vaker dan Mattheüs:
  Johannes: 5 maal,
  Lucas: 13 maal,
  Mattheus: 22 maal,
  Marcus: 40 maal. ↩︎

Plaats een reactie